Zelfsturende feministische groepen eisen de vrijheid op om naar hun eigen visie en strategie te handelen 

In alle uithoeken van de wereld zetten moedige feministische activisten zich in voor collectieve kracht. Ze eisen gerechtigheid en willen rechtvaardige en eerlijke manieren van leven creëren, en die ondersteunen en nieuw leven inblazen. Het Slagkrachtfonds is ons grootste subsidieprogramma. Dit fonds financiert, begeleidt en verbindt het collectieve activisme van vrouwen, meisjes, trans- en intersekse personen waar ook ter wereld. 

Als stelselmatig uitgesloten, gemarginaliseerde, uitgebuite en gestigmatiseerde groepen collectief opkomen voor hun rechten, is duurzame verandering écht mogelijk 

Het Slagkrachtfonds ondersteunt feministische groepen, collectieven en initiatieven die zijn opgericht en worden geleid door mensen die zelf afkomstig zijn uit de gemeenschappen waar ze zich voor inzetten. Deze subsidiepartners maken zich niet alleen sterk voor het realiseren van hun eigen politieke en sociale agenda, maar zoeken ook de verbinding met groepen buiten hun gemeenschap.. Zo versterken ze feministische en andere bewegingen voor sociale rechtvaardigheid.  

Het opbouwen van een beweging en het realiseren van duurzame verandering vereist een lange adem. 

Organisaties moeten soms snel inspringen op belangrijke kansen en veranderingen in hun omgeving. Dan is onbeperkte en langdurige financiële steun van levensbelang, want daarmee kunnen ze zich organiseren en alert reageren. Daarom biedt het Slagkrachtfonds flexibele subsidies waar onze subsidiepartners echt het verschil mee maken. De eerste subsidie wordt verstrekt voor een jaar, met de intentie deze voor meerdere jaren te verlengen. Mama Cash ondersteunt partners doorgaans maximaal tien jaar.  

Een krachtige beweging die onderbelichte of controversiële vraagstukken agendeert, begint meestal klein  

Het Slagkrachtfonds richt zich bij voorkeur op kleinere, opkomende groeperingen die heel belangrijk werk doen, maar slechts beperkt toegang hebben tot financiële middelen. We financieren niet alleen officiële, geregistreerde organisaties maar staan ook open voor aanvragen van informele groepen activisten, evenals netwerken of coalities. Het gemiddelde subsidiebedrag dat het Slagkrachtfonds uitkeert is €35,000. 

Dankzij onze begeleiding kunnen subsidiepartners nog beter aan hun missie werken 

Mama Cash biedt ook begeleiding aan alle partners van het Slagkrachtfonds. Dat kan zowel financiële als niet-financiële begeleiding zijn. Partners van het fonds kunnen met deze extra middelen hun vaardigheden en kennis op peil houden of verder ontwikkelen en netwerken opzetten en verder uitbouwen. We stemmen de begeleiding af op de specifieke (organisatorische) behoeften en plannen van de subsidiepartners. 

Geschiktheidscriteria

 • Werk vanuit het perspectief van feministische, vrouwen-, meiden-, trans- en/of intersekse rechten
 • Zelf geleid door de vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen die ze bedienen
 • Bevordering van de mensenrechten van vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen als primaire missie
 • Streven naar structurele en fundamentele verandering
 • Focus op kwesties die onderbelicht en/of betwist zijn

Veel Gestelde Vragen

Criteria om in aanmerking te komen voor het Slagkrachtfonds: 

 1. Groepen/initiatieven werken vanuit een feministisch perspectief en zetten zich in voor de rechten van vrouwen, meisjes, trans- en/of intersekse personen. 
 2. Ze zijn zelfsturend: de vrouwen, meisjes, trans- en/of intersekse personen die voor deze organisaties werken, zijn zelf afkomstig uit de gemeenschappen waarvoor ze opkomen. 
 3. Het bevorderen van de rechten van vrouwen, meisjes, trans- en/of intersekse personen is hun hoofdmissie, en niet slechts een onderdeel van hun werkzaamheden. 
 4. Ze zetten zich in voor structurele, fundamentele verandering. 
 5. Ze richten zich op onderbelichte en/of controversiële onderwerpen. 

Mama Cash subsidieert bij voorkeur groepen of initiatieven met een jaarbudget van maximaal 200.000 euro. We geven doorgaans geen financiële steun aan grotere groepen; slechts een heel klein aantal van onze subsidiepartners heeft een jaarbudget van meer dan 200.000 euro.

Ja. Vrouwenfondsen kunnen langdurige financiering aanvragen bij het Slagkrachtfonds

Mama Cash financiert organisaties overal ter wereld, zonder geografische beperkingen. Hoewel elke context weer anders is, zien we dat de zorgen van bepaalde groepen vrouwen, meisjes, trans- en intersekse personen in de meeste samenlevingen (en bij veel maatschappelijke bewegingen) onderbelicht blijven en/of controversieel worden verklaard. 

NB: In 2024, accepteren we alleen nieuwe subsidieaanvragen vanuit de volgende regio’s: Afrika en West-Azië, Oost-, Zuid-, Zuidoost-Azië en Oceanië. Aanvragen vanuit andere regio’s worden niet in behandeling genomen.

.

 

Mama Cash geeft geen subsidie aan de volgende groepen, initiatieven of activiteiten: 

 • Groepen die de bevordering van de rechten van vrouwen, meisjes, trans- en intersekse personen niet als hoofdmissie en/of belangrijkste doel hebben; 
 • Groepen die zich hoofdzakelijk richten op het verbeteren van de levensomstandigheden van individuele vrouwen, meisjes, trans- en intersekse personen, zonder iets te doen aan de oorzaken van de onrechtvaardige situatie waarin zij verkeren; 
 • Groepen die de rechten van bepaalde vrouwen, meisjes, trans- en intersekse personen nadrukkelijk ontkennen, op basis van hun identiteit, hun werk of hun positie in de maatschappij; 
 • Groepen die zich hoofdzakelijk richten op ontwikkelingswerk, humanitaire hulp of dienstverlening, bijvoorbeeld: 
 • Activiteiten waarmee mensen een inkomen kunnen verdienen en kredietprogramma’s; 
 • (In)formeel onderwijs, geletterdheidprogramma’s en training in traditionele vaardigheden; 
 • Maatschappelijke dienstverlening, juridische begeleiding of gezondheidszorg; 
 • Groepen die worden geleid door cisgender mannen; 
 • Groepen in ontwikkelde landen (het Mondiale Noorden) die programma’s uitvoeren in het Mondiale Zuiden en Oosten, of de leiding hebben over samenwerkingsverbanden met groepen uit die regio’s; 
 • Groepen die geleid worden door, of structureel of economisch afhankelijk zijn van politieke partijen, overheidsinstanties of religieuze instellingen; 
 • Bedrijven; 
 • Individuele activisten (bekijk de informatie over het Fonds voor radicale liefde als je wilt weten hoe we individuele activisten financieren); 
 • Wetenschappelijk onderzoek of studiebeurzen; 
 • Reizen (al kunnen reiskosten wel worden vergoed als onderdeel van een bredere aanvraag, op voorwaarde dat die aansluit bij de missie en strategie van de betreffende organisatie). 
 • De precieze datum wisselt per jaar, maar over het algemeen gaat het om een periode van ongeveer een maand aan het begin van het jaar (februari/maart). Houd onze website in de gaten voor de precieze data. 
 • De andere fondsen van Mama Cash hebben een iets andere aanvraagprocedure. Lees daarvoor de webpagina’s van de betreffende fondsen. 

 

Een beperkte aanvraagperiode, waarbij we alle nieuwe aanvragen in één keer accepteren, biedt ons een aantal voordelen: 

 • We kunnen sneller op aanvragen reageren omdat we het aanvraagproces beter kunnen plannen. 
 • Onze besluitvorming is transparanter, omdat we onze prioriteiten aangeven, evenals het verwachte aantal subsidies dat we gaan verstrekken. 
 • We kunnen de aanvragen onderling vergelijken, zodat de kans groter is dat de meest geschikte aanvragen worden geselecteerd.

Mama Cash is niet het type subsidieverlener dat ad hoc subsidies verstrekt. Ons Revolutiefonds is in het leven geroepen voor tijdgevoelige (maar niet urgente) situaties die buiten de criteria van het Slagkrachtfonds vallen. Er is echter maar een beperkt bedrag aan subsidie beschikbaar. Hier vind je meer informatie over het Revolutiefonds.

Mama Cash geeft bij voorkeur langetermijn- en basisfinanciering aan organisaties, vanuit de overtuiging dat sociale verandering tijd kost. De groepen die we subsidiëren hebben tijd en structurele financiering nodig om hun missie te kunnen realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van salarissen en andere arbeidsvoorwaarden, een kantoor en apparatuur. Daarom willen we de subsidiepartners gedurende de hele subsidieperiode ondersteunen en begeleiden. We willen een beweging helpen opbouwen en zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan door langdurig samen te werken met partners, zodat die zich goed kunnen organiseren. 

Een groot deel van ons subsidiebudget gaat naar het verlengen van subsidies (omdat we de partners doorgaans tien jaar lang bijstaan), maar we richten ons ook steeds weer op nieuwe groepen. We zien onze steun als een rivier die almaar blijft stromen: organisaties komen en gaan, maar de meeste zijn zo lang met ons verbonden dat ze met onze bijdrage echt een verschil kunnen maken. 

We zijn bij al onze fondsen overgestapt op een inspraakmodel bij het toekennen van subsidies. Daarmee zijn we teruggekeerd naar onze wortels. Sinds de oprichting van Mama Cash is gedeelde macht altijd een belangrijke waarde voor ons geweest, maar de manier waarop we inspraak faciliteren is in de loop der tijd veranderd, vaak als gevolg van veranderingen in de wereld om ons heen. 

In de huidige context vinden we het belangrijk om weer meer terug te grijpen op dit principe van gedeelde macht. Dat sluit ook aan bij ons beleid. Daarom hebben we de besluitvorming over subsidies weer neergelegd bij de gemeenschappen en bewegingen van vrouwen, meisjes, trans- en/of intersekse personen waarmee we samenwerken. 

Heb je nog meer vragen over het Slagkrachtfonds, neem dan contact met ons op. 

Letter of Interest (LOI) – Tijdens de aanvraagperiode van het Slagkrachtfonds – meestal in februari en maart – kunnen belangstellenden de LOI online invullen. De aanvragers moeten daarbij ook aangeven welke onderwerpen prioriteit hebben. 

Screening – Mama Cash screent alle aanvragen aan de hand van de criteria en prioriteiten en neemt daarin ook de prioriteiten van de aanvragers mee. 

Community Committee – Het COM COM bestaat uit adviseurs met zeer uiteenlopende achtergronden en expertises. Ze komen uit allerlei verschillende gemeenschappen en landen/regio’s. Na screening van de lange lijst aanvragen door medewerkers van Mama Cash beoordeelt het comité deze lijst en brengt die terug tot een shortlist. 

Aanbevelingen – Medewerkers van Mama Cash vragen daarna aanbevelingen aan externe organisaties/individuen die de aanvragers als referenties hebben aangeduid. 

Definitief besluit – De aanbevelingen en de shortlist worden besproken met het COM COM tijdens een laatste gezamenlijke overlegronde. Eind juli volgt dan het besluit over welke organisaties subsidie krijgen en om welke bedragen het gaat. 

Contractprocedure – Medewerkers van Mama Cash begeleiden de geselecteerde subsidiepartners tijdens de contractprocedure. 

 

 • De precieze datum wisselt per jaar, maar over het algemeen gaat het om een periode van ongeveer een maand aan het begin van het jaar (februari/maart). Houd onze website in de gaten voor de precieze data.  
 • De andere fondsen van Mama Cash hebben een iets andere aanvraagprocedure. Lees daarvoor de webpagina’s van de betreffende fondsen.