Aanvragers die nu nog geen subsidiepartner zijn van Mama Cash kunnen van 19 februari tot 17 maart 2024, 23.59 uur CET een aanvraag indienen. Voor meer informatie over het indienen van het aanvraagformulier of het aanvragen van subsidie verwijzen we je naar onze website. 

Omdat feministische groepen die zichzelf leiden de vrijheid opeisen om naar hun eigen visies en strategieën te handelen

In elke uithoek van de wereld werken moedige feministische activisten samen om collectieve macht op te bouwen, gerechtigheid op te eisen en manieren van leven te creëren, te ondersteunen en nieuw leven in te blazen die rechtvaardig en eerlijk zijn. Het Veerkracht Fonds – ons grootste subsidieprogramma – richt zich op het financieren, ondersteunen en verbinden van het collectieve activisme van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen over de hele wereld.

Blijvende verandering komt van het collectieve activisme van degenen die structureel worden uitgesloten, gemarginaliseerd, uitgebuit en gestigmatiseerd.

Het Veerkracht Fonds steunt feministische groepen, collectieven en initiatieven die opgericht, geleid en/of geleid worden door mensen die behoren tot de gemeenschappen waarvan ze de rechten proberen te bevorderen. Ze werken aan het bevorderen van hun eigen politieke en sociale agenda’s, het leggen van verbanden over kwesties en grenzen heen en het versterken van feministische en andere sociale rechtvaardigheidsbewegingen.

Bewegingsopbouw en structurele verandering kosten tijd!

Onbeperkte financiering en steun op de langere termijn zijn cruciaal om groepen in staat te stellen zich te organiseren en te profiteren van of effectief te reageren op belangrijke kansen en veranderingen in hun context. Daarom biedt het Veerkracht Fonds flexibele basissteun voor de lange termijn. De eerste jaarlijkse subsidies worden verstrekt met de intentie deze voor meerdere jaren te verlengen. Mama Cash ondersteunt partners doorgaans voor maximaal tien jaar.

Krachtige bewegingen die onderbelichte of betwiste kwesties aanpakken, beginnen vaak klein

Het Veerkracht Fonds geeft prioriteit aan kleinere en opkomende groepen die belangrijk werk doen maar beperkte toegang hebben tot financiering. Naast het financieren van geregistreerde, formele organisaties, staan we open voor het financieren van informele of niet-geregistreerde groepen activisten, evenals netwerken of coalities. De gemiddelde subsidieomvang in het kader van het Veerkrachtfonds is € 35.000.

Begeleiding zorgt ervoor dat de subsidiepartners toegerust zijn om hun missies te vervullen

Mama Cash begeleidt ook alle partners die een subsidie van het Veerkracht Fonds ontvangen. Begeleiding kan zowel financiële als niet-financiële middelen omvatten. Subsidiepartners kunnen deze middelen gebruiken om hun vaardigheden, kennis en netwerken te verkrijgen, te verbeteren, te behouden, op te bouwen en aan te scherpen. De begeleidingsondersteuning die we bieden, komt overeen met de specifieke organisatorische behoeften en plannen die door de subsidiepartner zijn geïdentificeerd.

We staan open voor het ontvangen van interessebrieven van aanvragers die geen huidige subsidiepartners zijn van 19 februari tot 17 maart 2024, 23.59 uur CET. Houd er rekening mee dat we dit jaar alleen financieringsaanvragen accepteren uit de volgende regio’s: Afrika en West-Azië, en Oost-, Zuid-, Zuidoost-Azië en Oceanië. Aanvragen uit andere regio’s worden niet in behandeling genomen. We zullen geen aanvragen uit andere regio’s beoordelen.

Eligibility Criteria

 • Work from a feminist, women's, girls, trans rights and/or intersex rights perspective
 • Self-led by the women, girls, trans people and/or intersex people they serve
 • Promotion of women’s, girls’, trans people's and/or intersex people’s human rights as primary mission
 • Push for structural and fundamental change
 • Focus on issues that are under-addressed and/or contested

Frequently Asked Questions

Om in aanmerking te komen voor het Veerkrachtfonds moeten groepen en initiatieven

 1. Werk vanuit het perspectief van feministische rechten, vrouwenrechten, meidenrechten en rechten van transgenders en/of intersekse personen;
 2. Zelf geleid worden door de vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen met wie ze werken;
 3. De bevordering van de mensenrechten van vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen als hun primaire missie hebben, en niet slechts als focus van een deel van hun programma’s;
 4. Streven naar structurele en fundamentele verandering; en,
 5. Focus op kwesties die onderbelicht en/of betwist zijn in hun context.

Mama Cash geeft voorrang aan groepen of initiatieven met een jaarlijks budget van minder dan 200.000 euro. Mama Cash geeft geen prioriteit aan het financieel ondersteunen van grotere groepen en slechts weinig van onze subsidiepartners hebben een jaarlijks budget van meer dan 200.000 euro.

Ja. Vrouwenfondsen komen in aanmerking voor langetermijnfinanciering in het kader van het Veerkrachtfonds.

Mama Cash-fondsen wereldwijd, zonder geografische beperkingen. Hoewel de contexten aanzienlijk verschillen, stellen we vast dat de zorgen van sommige specifieke groepen vrouwen, meisjes, transseksuelen en intersekse personen in de meeste samenlevingen (en sociale bewegingen) onderbelicht en/of betwist zijn.

Tijdens de 2024 aanvraagtermijn voor het Resilience Fonds nodigt Mama Cash zelfgeleide feministische organisaties en initiatieven uit de volgende regio’s uit om een aanvraag in te dienen: Afrika, West-, Oost-, Zuid- en Zuidoost-Azië en Oceanië. Aanvragen voor nieuwe Resilience Fonds subsidies van organisaties uit andere dan de hierboven vermelde regio’s komen dit jaar niet in aanmerking.

 

Mama Cash financiert de volgende soorten groepen, initiatieven of activiteiten niet:

 • Groepen waarvan de missie en/of primaire focus niet het bevorderen van de mensenrechten van vrouwen, meisjes, transgenders of intersekse personen is;
 • Groepen waarvan het werk zich voornamelijk richt op het verbeteren van het leven van individuele vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen zonder de omstandigheden aan te pakken die leiden tot het onrecht waar zij mee te maken hebben;
 • Groepen die actief proberen de rechten van bepaalde vrouwen, meisjes en trans- of intersekse personen te ontkennen op basis van wie ze zijn, het werk dat ze doen of hun positie in de samenleving;
 • Groepen met als hoofddoel ontwikkelingswerk, humanitaire hulp of dienstverlening, zoals:
  • Inkomstengenererende activiteiten en kredietprogramma’s
  • (In)formeel onderwijs, alfabetiseringsprogramma’s en traditionele vaardigheidstraining
  • Sociale, juridische of gezondheidsdiensten verlenen
 • Groepen geleid door cis-mannen;
 • Groepen in het Noorden die programma’s uitvoeren in of partnerschappen leiden met groepen in het Zuiden en Oosten van de wereld;
 • Groepen die geleid worden door, of structureel of economisch afhankelijk zijn van politieke partijen, overheidsinstellingen of religieuze instituten;
 • Bedrijven;
 • Individuen worden niet ondersteund via het Veerkracht Fonds (zie informatie over het Radical Love Fund voor onze subsidies aan individuele activisten);
 • Academisch onderzoek of beurzen; en,
 • Stand-alone reisbeurzen (reiskosten kunnen echter deel uitmaken van bredere aanvragen op voorwaarde dat ze consistent zijn met de missie en strategieën van de groep).
 • De exacte data verschillen van jaar tot jaar, maar over het algemeen is het Veerkracht Fonds ongeveer een maand open voor nieuwe aanvragen in het begin van het jaar (februari/maart). Houd deze pagina in de gaten voor de exacte data.
 • De andere fondsen van Mama Cash hebben iets andere aanvraagprocedures. Bekijk de andere fondspagina’s voor meer informatie.

Door een venster te gebruiken en alle nieuwe aanvragen tegelijkertijd te accepteren, kunnen we:

 • Sneller reageren op aanvragers, omdat we het subsidieproces beter kunnen plannen;
 • Wees transparanter over subsidiebeslissingen door de prioriteiten en het verwachte aantal subsidies voor het subsidievenster aan te geven;
 • De aanvragen beoordelen en met elkaar vergelijken, zodat er een eerlijkere kans is dat de best passende aanvragen worden geselecteerd.
 • Mama Cash is geen snelle subsidieverstrekker. Ons Revolution Fund beantwoordt verzoeken die inspelen op opkomende (maar niet urgente) situaties, maar die buiten de parameters van ons Veerkracht Fonds vallen. De beschikbare financiering is echter beperkt. Meer informatie over het Revolution Fund vind je hier.

Mama Cash geeft prioriteit aan langetermijn- en kernsteun. We doen dit omdat we geloven dat sociale verandering tijd kost. De groepen die we ondersteunen hebben tijd en duurzame middelen nodig – bijvoorbeeld in de vorm van salarissen en andere arbeidsvoorwaarden, een kantoor en apparatuur – om hun missies te vervullen. We streven er ook naar om subsidiepartners op de lange termijn te ondersteunen en te begeleiden. We willen de opbouw van een beweging ondersteunen en we geloven dat een langdurige samenwerking met partners om hun organisaties te versterken, de opbouw van een beweging mogelijk maakt.

Een groot deel van ons subsidiebudget gaat naar subsidieverlengingen (omdat we partners voor periodes tot tien jaar willen steunen), maar we streven er ook naar om elk jaar nieuwe groepen te steunen. We zien de ondersteuning die we bieden als een rivier die blijft stromen – sommige groepen komen binnen, sommige vertrekken, maar de meesten blijven lang genoeg om de ondersteuning die we bieden een betekenisvolle impact te laten hebben.

Onze overgang naar participatieve subsidieprocessen voor al onze fondsen is een terugkeer naar onze wortels. De waarde van het delen van macht is altijd aanwezig geweest in de geschiedenis van Mama Cash. Onze gedeelde machtspraktijken zijn in de loop der tijd veranderd, vaak als reactie op verschuivingen in de bredere context.

De huidige context en onze eigen politiek roepen ons op om dieper in te zetten op onze ethiek van machtsdeling. We hebben dit gedaan door onze financieringsbeslissingen terug te brengen naar de gemeenschappen en bewegingen van vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen waarmee we samenwerken.

Als je nog meer vragen hebt over het Veerkracht Fonds, neem dan hier contact met ons op.

Letter of Interest (LOI) – Tijdens de financieringsperiode van het Veerkracht Fonds – meestal in de maanden februari en maart – vullen aanvragers de LOI online in. Als onderdeel van de LOI-aanvraag wordt aanvragers om input en advies gevraagd over welke kwesties prioriteit moeten krijgen.

Screening – Medewerkers van Mama Cashscreenen aanvragen op basis van Mama Cash’s criteria en prioriteitenen de richtlijnen van de aanvragers over wat prioriteit heeft.

Community Committee De COM COM bestaat uit adviseurs met een grote diversiteit aan achtergronden, expertise, gemeenschap, geografie, enz. De COM bekijkt een lange lijst met aanvragen die zijn gescreend door medewerkers van Mama Cash en stelt vervolgens een shortlist op.

Goedkeuringen – Medewerkers van Mama Cash vragen vervolgens goedkeuring van derden voor de geselecteerde sollicitanten.

Definitief besluit – De goedkeuringen en de kandidaten op de shortlist worden gedeeld met de COM. voor de collectieve einddiscussie. Beslissingen over de subsidieontvangers en de toekenningsbedragen worden eind juli genomen.

Contractering – Medewerkers van Mama Cash begeleiden de geselecteerde subsidiepartners bij het contracteringsproces.

 • De exacte data verschillen van jaar tot jaar, maar over het algemeen is het Veerkracht Fonds ongeveer een maand open voor nieuwe aanvragen in het begin van het jaar (februari/maart). Houd deze pagina in de gaten voor de exacte data.
 • De andere fondsen van Mama Cash hebben iets andere aanvraagprocedures. Bekijk de andere fondspagina’s voor meer informatie.