Ontworpen door vrouwenfondsen voor vrouwenfondsen

Als ’s werelds eerste internationale vrouwenfonds zet Mama Cash zich in voor de versterking van het feministische financieringsecosysteem in het algemeen en de gemeenschap van vrouwenfondsen in het bijzonder. Het Solidariteitsfonds, dat begin 2020 van start gaat, is een speciale financieringspot voor de versterking van vrouwenfondsen.

Vrouwenfondsen ondersteunen ’s werelds meest innovatieve, moedige en transformerende feministische bewegingen.

Vrouwenfondsen zijn een belangrijk onderdeel van de financierings- en ondersteuningsinfrastructuur die feministische bewegingen nodig hebben om stand te houden, hun agenda’s te bevorderen en weerstand te bieden aan aanvallen en tegenkantingen!

Participatieve financiering ontworpen in de geest van radicaal vertrouwen en radicale solidariteit.

Participatieve financiering kan een rechtvaardigere, transparantere en beter controleerbare vorm van financiering zijn. Het Solidariteitsfonds is ontworpen om vrouwenfondsen te helpen bij het samen nemen van beslissingen die het beste zijn voor onze collega’s en die het feministische financieringsecosysteem zullen versterken.

Geschiktheidscriteria

 • Werk vanuit het perspectief van feministische, vrouwen-, meiden-, trans- en/of intersekse rechten
 • Zelf geleid door de vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen die ze bedienen
 • Bevordering van de mensenrechten van vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen als primaire missie
 • Vrouwenfonds

Veel Gestelde Vragen

Alleen vrouwenfondsen komen in aanmerking voor subsidies uit het Solidariteitsfonds:

 • Het Solidariteitsfonds is alleen een fonds voor vrouwenfondsen.
 • De vrouwenfondsen die wij steunen moeten als primaire missie hebben het mobiliseren van financiële middelen om subsidies te verstrekken aan feministische groepen, collectieven, bewegingen en individuen die zich organiseren om de rechten van vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen te verdedigen en te bevorderen.
 • De vrouwenfondsen die we steunen zijn autonoom (of op weg om dat te worden). Ze zijn opgericht door en diep geworteld in de bewegingen die ze ondersteunen.
 • Aanvragers hoeven geen lid te zijn van Prospera, het International Network of Women’s Funds om in aanmerking te komen voor financiering. Beginnende en opkomende fondsen kunnen zich ook aanmelden.
 • Vrouwenfondsen die in het voorgaande jaar een subsidie van het Solidariteitsfonds hebben ontvangen, mogen het volgende jaar een aanvraag voor een subsidie van het Solidariteitsfonds indienen.
 • Subsidies van het Solidariteitsfonds zijn bedoeld om de vrouwenfondsen zelf, en daarmee het ecosysteem van de vrouwenfondsen en de wereldwijde feministische beweging, te ondersteunen;
 • Er is geen beperking op activiteiten, maar we steunen geen werk dat actief probeert de rechten van vrouwen, meisjes en trans- en intersekse personen te ontkennen. We steunen geen activiteiten tegen sekswerk, individuen, politieke partijen, overheidsinstanties of religieuze instellingen.

Volgens de definitie van Mama Cash is de belangrijkste activiteit van een vrouwenfonds het verlenen van financiële steun aan groepen, collectieven en individuen die zich organiseren om de rechten van vrouwen, meiden, transgenders en interseksen te verdedigen en te bevorderen. Succesvolle aanvragers van het Solidariteitsfonds moeten zich identificeren als vrouwenfondsen en financiële subsidies verstrekken als de primaire focus van hun werk. Vrouwenfondsen zamelen geld in om hun eigen subsidies te kunnen geven.

Mama Cash steunt vrouwenfondsen die worden geleid door de mensen die ze willen steunen. Degenen die direct betrokken zijn bij of beïnvloed worden door de kwesties die het vrouwenfonds probeert aan te pakken, moeten deel uitmaken van het leiderschap en de besluitvorming van het fonds.

We steunen alleen vrouwenfondsen die geen programma zijn van een grotere entiteit. Vrouwenfondsen die in aanmerking komen, moeten onafhankelijke beslissingsbevoegdheid hebben over de subsidies die ze geven en hun activiteiten voor het mobiliseren van middelen. Als de vrouwenfondsen nog niet zelfstandig zijn, moeten ze concrete plannen hebben om op korte tot middellange termijn (twee tot drie jaar) zelfstandig te worden. Autonomie en onafhankelijkheid zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat degenen die het fonds leiden het laatste woord hebben over hun beslissingen, zodat ze verantwoording afleggen aan de gemeenschappen die ze ondersteunen.

Om in aanmerking te komen voor het Solidariteitsfonds moeten vrouwenfondsen als primaire missie hebben om vrouwen, meisjes, transgenders en/of intersekse personen te steunen in hun inspanningen om hun rechten te verdedigen. Vrouwenfondsen moeten ook een visie en strategie hebben om genderspecifieke machtsstructuren uit te dagen en te transformeren.

Nee, Solidariteitssubsidies zijn een aanvulling op Mama Cash’ langetermijnkernsubsidies voor vrouwenfondsen en komen niet in de plaats van bestaande fondsen.

In aanmerking komende vrouwenfondsen kunnen individueel of als onderdeel van een groter samenwerkingsverband van in aanmerking komende vrouwenfondsen een Solidariteitsfonds-subsidie aanvragen. Aanvragers mogen niet meer dan één voorstel indienen. Als een fonds geïnteresseerd is in meerdere samenwerkingen, moeten ze slechts één idee kiezen en indienen (of er deel van uitmaken). Regionale afdelingen van Prospera zijn vrijgesteld van deze regel, omdat ze een groot aantal fondsen bedienen.

Elk vrouwenfonds dat in aanmerking komt voor een subsidie mag deelnemen aan het besluitvormingsproces, met inbegrip van vrouwenfondsen die vorig jaar een subsidie uit het Solidariteitsfonds hebben ontvangen en vrouwenfondsen die dit jaar een aanvraag indienen bij het Solidariteitsfonds. Het is echter niet verplicht dat aanvragers deelnemen aan de besluitvorming.

Vrouwenfondsen hoeven geen aparte aanvraag in te dienen om deel te nemen aan de beoordeling van de subsidieaanvragen; ze hoeven alleen maar van tevoren aan te geven dat ze geïnteresseerd zijn door een e-mail te sturen naar
solidarityfund@mamacash.org
. Ze moeten zich ertoe verbinden om ten minste 10 voorstellen van maximaal twee pagina’s te beoordelen.

Er zullen subsidies worden toegekend aan de hoogst gerangschikte aanvragers voor een bedrag van €40.000 elk. Om geografische diversiteit te garanderen, zal de beoordelaars worden gevraagd rekening te houden met de geografische locaties van de aanvragers

Geweldig dat je geïnteresseerd bent in participatieve financiering! We raden je aan te beginnen met deze
Grantcraft Gids & Hulpmiddelencentrum
.

Als je nog meer vragen hebt over het Solidariteitsfonds, neem dan hier contact met ons op.

Aanvraagvenster – Tijdens het subsidievenster van het Solidariteitsfonds – meestal in de maand februari/maart – dienen aanvragers per e-mail een ingevuld aanvraagformulier of een video-opname en een ingevuld begrotingsformulier in. Aanvraag- en begrotingsformulieren zijn beschikbaar in het Engels, Spaans en Frans.

Als je een subsidievoorstel in een andere taal wilt schrijven en laten vertalen, neem dan contact op met solidarityfund@mamacash.org.

Participatieve financiering – Elk vrouwenfonds dat in aanmerking komt voor een Solidariteitssubsidie mag deelnemen aan het beoordelingsproces van aanvragen voor het Solidariteitsfonds. Hieronder vallen ook vrouwenfondsen die een aanvraag hebben ingediend. Vrouwenfondsen die geïnteresseerd zijn in het beoordelen van aanvragen, moeten dit aangeven voor het einde van het aanvraagvenster.

Beoordelen van aanvragen Deelnemende fondsen beoordelen ten minste 10 aanvragen van elk ongeveer 2 pagina’s tijdens de beoordelingsperiode. Aanvragen worden willekeurig verdeeld onder de beoordelende fondsen.

Stemmen en scoren – De beoordelaars krijgen elk 20 punten om te stemmen op de voorstellen die ze het liefst willen steunen. Naast hun scores geven de beoordelaars 2-3 zinnen over elk voorstel dat ze hebben beoordeeld om hun scores in de juiste context te plaatsen.

Prijsaankondigingen – De beoordelingen van alle beoordelaars worden samengevoegd en gedeeld met de aanvragers, samen met de uiteindelijke rangschikking.