Ga direct naar de content
Girl with megaphone

Resilience Fonds

Overal ter wereld werken dappere feministische activisten samen om te bouwen aan een collectieve kracht, rechtvaardigheid op te eisen, en rechtvaardige en eerlijke manieren van leven te creëren, behouden en herstellen. In 2021 lanceerde Mama Cash een nieuwe strategisch gids voor 2021-2030: In Movement Together, ‘Samen in Beweging’. Binnen dit tienjarenplan is het Resilience Fonds het grootste subsidieprogramma, en heeft als doel het collectieve feministisch activisme van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen van financiële middelen, steun en contacten te voorzien.

Zelfgeleid collectief activisme

Mama Cash weet dat blijvende verandering voortkomt uit het collectieve activisme van mensen die op basis van hun eigen ervaringen hun belangen en behoeften verwoorden en hun rechten opeisen. Het Resilience Fonds biedt steun aan zelfgeleide feministische groepen, initiatieven, collectieven, organisaties, en vrouwenfondsen. Hiermee bedoelen we dat ze zijn opgericht, worden geleid en draaiende gehouden door mensen die zelf deel uitmaken van de gemeenschappen waarvan ze de rechten willen bevorderen.

Door het Resilience Fonds gesteunde groepen richten zich op thema’s voor hen belangrijk zijn – van lichamelijke integriteit tot een eerlijk loon en respectvolle arbeidsomstandigheden, van klimaatrechtvaardigheid tot vredesinitiatieven. Deze activisten werken aan de bevordering van hun agenda en leggen contacten die problemen en landsgrenzen overstijgen, waarmee ze feministische en andere bewegingen die voor sociale rechtvaardigheid strijden versterken.

Flexibele steun voor de lange termijn

Mama Cash weet dat het opbouwen van bewegingen en substantiële, structurele verandering tijd kosten. Flexibele financiering en steun voor de lange termijn zijn van cruciaal belang om groepen de tijd te geven zich te organiseren en gebruik te maken van, of effectief te reageren op, belangrijke kansen en veranderingen in hun context.

Het Resilience Fonds biedt algemene, flexibele subsidies, en geeft zo groepen de vrijheid de middelen in te zetten naar hun eigen visies, strategieën en analyses van de contexten waarin ze werken. De eenjarige subsidies die aanvankelijk aan nieuwe groepen worden verstrekt, gaan gepaard met de intentie die steun meerdere jaren te verlengen. Mama Cash ondersteunt groepen over het algemeen voor perioden van tot wel tien jaar.

We weten ook dat feministisch activisme, vooral in repressieve contexten, veel verschillende vormen aan kan nemen. Krachtige sociale bewegingen, vooral bewegingen die onderbelichte of omstreden kwesties aanpakken, beginnen vaak klein. Onze eigen geschiedenis gaat terug tot een gesprek tussen vijf feministen aan een keukentafel. 

Het Resilience Fonds geeft prioriteit aan kleinere en opkomende groepen die belangrijk werk doen, maar beperkte toegang tot financiering hebben. Naast formele organisaties staat Mama Cash open voor het financieren van informele of niet-geregistreerde groepen activisten, maar ook voor netwerken of samenwerkingen. De subsidies van het Resilience Fonds variëren in hoogte, maar liggen meestal tussen de € 5000 en € 50.000 per jaar, met een gemiddelde van ongeveer € 35.000. (Kijk hier voor wat we financieren en voor informatie over onze subsidieaanvraagperiode.)

Begeleiding

Naast financiering biedt Mama Cash aan alle groepen die we ondersteunen begeleiding bij het versterken van hun organisatie en het vergroten van hun slagkracht op een manier die bij hun eigen visie past. Begeleiding kan bestaan uit zowel financiële als niet-financiële hulp bij het aanscherpen van de vaardigheden, kennis en netwerken van de groepen. De begeleiding die we bieden houdt rekening met specifieke organisatorische behoeften en plannen zoals gedefinieerd door de groepen zelf.

Mama Cash begeleidt bijvoorbeeld individuele groepen om hun organisaties te versterken op gebieden als strategische planning en holistische veiligheid en beveiliging, of om verandertrajecten op het gebied van leiderschap te doorlopen. We begeleiden groepen ook bij hun deelname aan thematische partnercohorten. Of bieden steun bij hun aanpak van financieringsbehoeften, informeren ze over financieringsmogelijkheden en introduceren ze bij nieuwe donoren. Tot slot begeleidt Mama Cash groepen bij het leggen van nieuwe contacten en hun samenwerking met anderen, bijvoorbeeld door het organiseren van of deelnemen aan bijeenkomsten om te netwerken en strategieën uit te werken. Het doel van onze begeleiding is ervoor te zorgen dat de groepen beter toegerust zijn om hun doelen te bereiken, hun missies te vervullen en de veranderingen te bewerkstelligen die ze graag zouden willen zien in de wereld.

Activisten nemen beslissingen over financiering door middel van participatieve subsidiëring

De participatieve benadering van financieren en begeleiden die Mama Cash sinds 2021 hanteert, komt voort uit de overtuiging dat we wijzer en sterker zijn als we de macht delen met de activisten die we steunen. We willen verantwoording afleggen aan en transparant zijn voor de bewegingen waar we deel van uitmaken.

Onze waarden zijn ingebed in het subisidieproces zelf. We erkennen feministische activisten als experts in hun eigen context en realiteit. Zij weten uit de eerste hand waar de kansen en knelpunten liggen. Zij weten beter dan wie ook wat de behoeften en prioriteiten van hun beweging zijn. Besluitvorming over onze subsidies – zowel wie ze ontvangt als hoeveel ze ontvangen – kan daarom het best in handen liggen van de activisten en leden van de gemeenschappen die we willen ondersteunen.

Daarom nodigen we aanvragers van subsidies uit het Resilience Fonds als onderdeel van het aanvraagproces uit om input en richtlijnen te geven over welke kwesties prioriteit moeten krijgen. Hun inbreng wordt vervolgens meegenomen door het Community Committee (COM COM), een commissie van activisten die financiering uit het Resilience Fonds toekent aan nieuwe groepen nadat deze door medewerkers van Mama Cash gescreend zijn. COM COM-leden maken deel uit van allerlei feministische bewegingen over de hele wereld en brengen een breed scala aan achtergronden, geografische afkomsten, thematische expertise, talen, genderidentiteiten en seksuele geaardheden in het besluitvormingsproces in.

Mama Cash beschouwt participatieve subsidiëring als een doorlopend proces, en we willen gaandeweg graag verder leren, experimenteren en ons ontwikkelen.