Ga direct naar de content

Radical Love Fonds

Het Radical Love Fonds is het nieuwste participatieve subsidiefonds van Mama Cash. Het fonds gaat individuele feministische activisten steunen met subsidies voor feministisch activisme voor het coördineren of initiëren van projecten.

Veelgestelde vragen

Hoe gaat het Radical Love Fonds werken?

Het Radical Love Fonds accepteert nominaties voor subsidies van alle huidige medewerkers van Mama Cash, evenals van leden van de Raad van Bestuur of het Wereldwijde Adviesnetwerk. Subsidies kunnen worden verstrekt voor onder andere persoonlijk-politiek werk om bewustwording te kweken, creatieve ondernemingen, leren over en documenteren van feministische geschiedenissen en realiteiten, het faciliteren van netwerken ter versterking van de banden met groepen of bewegingen, bouwen aan een rechtvaardige wereld door oefenen en delen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Iedere persoon, waar ter wereld ook, kan een subsidie uit het Radical Love Fonds aanvragen, op voorwaarde dat zij daarvoor genomineerd worden door een huidige medewerker, Bestuurslid of Adviseur van Mama Cash.

Welke criteria gelden er om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Radical Love Fonds?

De genomineerde personen moeten

 • Genomineerd worden door een huidige medewerker, Bestuurslid of Adviseur van Mama Cash;
 • Zich identificeren als een vrouw, meisje, trans persoon of intersekse persoon die rechtstreeks te maken heeft met onderbelichte en/of betwiste kwesties in hun context;
 • Aantoonbaar aanzienlijke persoonlijke en/of professionele ervaring hebben met feministische gemeenschappen en bewegingen waarvan ze deel uitmaken;
 • Zich bezighouden met werk dat de zaak van de beweging(en) waarvan zij deel uitmaken bevordert;
 • Zich bezighouden met werk dat aanzet tot structurele en fundamentele verandering;

Wat financiert het Radical Love Fonds niet?

 • Bedrijven of projecten met een winstoogmerk;
 • Personen die In het Noorden zijn gevestigd en hun activiteiten uitvoeren in het Zuiden en Oosten;
 • Personen die rechtstreeks betrokken zijn bij politieke partijen, overheidsinstanties of religieuze instituten;
 • Activiteiten die trachten de rechten van bepaalde vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen te miskennen op basis van wie zij zijn, wat voor werk ze doen of hun positie in de maatschappij.

Hoe komen beslissingen over het Radical Love Fonds tot stand?

Het evaluatieproces van voorstellen voor het Radical Love Fonds bestaat uit vier stappen:

 • Stap 1: Alle personen moeten genomineerd worden door een huidige medewerker, Bestuurslid of Adviseur van Mama Cash.
 • Stap 2: De Radical Love Bestuurscommissie (RadCom) bestaat uit twee (2) medewerkers van Mama Cash en vijf (5) leden van het Wereldwijde Adviesnetwerk die nagaat of de nominaties voldoen aan onze criteria. Zij vragen ook nadere informatie over kandidaten op de longlist op via een vragenlijst die de genomineerde moet invullen en referenties van mensen die de genomineerde kennen.
 • Stap 3: De RadCom beoordeelt de ontvangen informatie uit de vragenlijst en de referenties en beslist over een shortlist met aanvragers;
 • Stap 4: De aanvragers op de shortlist worden geanonimiseerd en gedeeld met de pool van adviseurs van Mama Cash voor een eindbeslissing over wie deel gaan uitmaken van de groep subsidie-ontvangers oftewel de Radical Love fellows.

Wanneer kan ik een subsidie aanvragen uit het Radical Love Fonds?

Voor het aanvragen van een subsidie uit het Radical Love Fonds moet je contact opnemen met en genomineerd worden door een huidige medewerker, Bestuurslid of Adviseur van Mama Cash. Zij dienen de aanvraag namens jou in via het online aanvraagformulier.

 

Hoe groot zijn de Radical Love-subsidies?

Alle ontvangers van het Radical Love Fonds ontvangen een eenmalige subsidie van € 10.000 euro. Het duurt een (1) jaar en kan zo nodig met nog een jaar worden verlengd, zonder extra subsidies. In 2022 worden tien (10) personen geselecteerd voor een Radical Love-subsidie.

Wat wordt er verwacht van de ontvangers van een Radical Love-subsidie?

Alle ontvangers van een Radical Love-subsidie gaan deel uitmaken van een jaarlijks fellowship. Van de fellows wordt verwacht dat zij ten minste twee maal bijeenkomen om te rapporteren over hun werk, dit te delen en van elkaar te leren. Daarnaast krijgen subsidie-ontvangers kansen om hun werk te delen met en erover te vertellen aan de bredere Mama Cash-gemeenschap.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Als je verder nog vragen hebt over het Radical Love Fonds, stuur dan een e-mail naar RadicalLoveFund@mamacash.org