Ga direct naar de content

Radical Love Fonds

Het Radical Love Fonds is het nieuwste participatie-subsidiefonds van Mama Cash. Het bestaat sinds 2022. Het fonds steunt individuele feministische activisten met subsidies voor feministisch activisme door middel van het coördineren of katalyseren van projecten. 

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het Radical Love Fonds? 

Het Radical Love Fonds accepteert nominaties voor subsidies van alle huidige medewerkers van Mama Cash, evenals van zittende leden van de Raad van Bestuur of het internationale adviesnetwerk. Subsidies kunnen onder andere worden verstrekt voor persoonlijk politiek werk om bewustwording te kweken, creatieve ondernemingen, onderwijs over en documentatie van feministische verhalen en waargebeurde feiten, het faciliteren van netwerken ter versterking van de banden met groepen of bewegingen, bouwen aan een rechtvaardige wereld door praktisch werk en delen. 

Wie komen in aanmerking voor een Radical Love-subsidie?

Iedere persoon, waar ter wereld ook, die zich identificeert als een vrouw of meid, een trans of intersekse persoon kan een subsidie uit het Radical Love Fonds krijgen, op voorwaarde dat hen daarvoor genomineerd wordt door een huidige medewerker, bestuurslid of adviseur van Mama Cash. We wijzen erop dat Mama Cash niet kan ingaan op verzoeken van personen die in contact willen komen met een van onze medewerkers, bestuursleden of adviseurs. Degene die een persoon voordraagt, moet de persoon die zij nomineert al kennen. Hen kan iedereen nomineren die naar hun oordeel voldoet aan de criteria. Er mag echter geen sprake zijn van belangenverstrengeling (zoals het nomineren van collega's, partners of familieleden).  

Welke criteria gelden er om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Radical Love Fonds? 

De genomineerde persoon moet: 

 • Genomineerd worden door een huidige medewerker, bestuurslid of adviseur van Mama Cash; 
 • Zich identificeren als een vrouw, meid, trans of intersekse persoon die rechtstreeks te maken heeft met de aangepakte en/of betwiste kwesties in hun context; 
 • Aantoonbaar aanzienlijke persoonlijke en/of professionele ervaring hebben met feministische gemeenschappen en bewegingen waarvan hen deel uitmaakt; 
 • Zich bezighouden met werk dat de zaak van de beweging(en) waarvan hen deel uitmaakt bevordert; 
 • Zich bezighouden met werk dat aanzet tot structurele en fundamentele verandering. 

Wat financiert het Radical Love Fonds niet? 

 • Bedrijven of projecten met een winstoogmerk; 
 • Personen die woonachtig zijn op het noordelijk halfrond en werken op het zuidelijk halfrond en in het oosten; 
 • Personen die rechtstreeks betrokken zijn bij politieke partijen, overheidsinstanties of religieuze instituten; 
 • Activiteiten die trachten de rechten van bepaalde vrouwen, meisjes, trans en intersekse personen te miskennen op basis van wie zij zijn, wat voor werk ze doen of hun positie in de maatschappij. 

Hoe komen beslissingen over het Radical Love Fonds tot stand? 

Het evaluatieproces van aanvragen voor het Radical Love Fonds bestaat uit vier stappen: 

 • Stap 1: Alle kandidaten moeten genomineerd worden door een huidige medewerker, bestuurslid of adviseur van Mama Cash; 
 • Stap 2: De Radical Love Bestuurscommissie (RadCom) bestaat uit twee (2) medewerkers van Mama Cash en vijf (5) leden van het internationale adviesnetwerk die nagaan of alle nominaties voldoen aan onze criteria. Zij vragen ook nadere informatie over kandidaten van de voorlopige selectie op, via een vragenlijst die de genomineerde moet invullen en referenties van mensen die de genomineerde kennen; 
 • Stap 3: De RadCom beoordeelt de ontvangen informatie uit de vragenlijst en de referenties en beslist over een voorselectie met aanvragers; 
 • Stap 4: De kandidaten uit de voorselectie worden gedeeld met de Mama Cash adviseurs voor een eindbeslissing over de kandidaten met een gelijke score. 

Wanneer kan ik een nominatie indienen voor een subsidie uit het Radical Love Fonds? 

Om iemand te nomineren voor een Radical Love-subsidie moet je een online formulier invullen. Dit is beschikbaar tijdens de jaarlijkse nominatieperiode en wordt elk jaar gedeeld voordat deze periode ingaat. 

Hoe groot zijn de Radical Love-subsidies?

Alle ontvangers van het Radical Love Fonds krijgen een eenmalige subsidie van € 10.000 euro. De periode van de beurs duurt één (1) jaar en kan zo nodig met nog een jaar worden verlengd, zonder extra subsidies. In 2022 werden tien (10) personen geselecteerd voor een Radical Love-subsidie. 

Wat wordt er verwacht van de ontvangers van een Radical Love-subsidie? 

Alle ontvangers van een Radical Love-subsidie krijgen een beurs voor één (1) jaar. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij (ten minste éénmaal) tijdens hun deelnamejaar bijeenkomen om te rapporteren over hun werk, dit te delen en van elkaar te leren. Daarnaast krijgen subsidieontvangers zo mogelijk de gelegenheid hun werk te delen met de bredere Mama Cash-gemeenschap en daarover te vertellen. 

Waar kan ik meer informatie vinden? 

Als je verder nog vragen hebt over het Radical Love Fonds, stuur dan een e-mail naar RadicalLoveFund@mamacash.org