Wat we wel en niet steunen

A. Selectiecriteria van Mama Cash bij subsidieaanvragen

 

Mama Cash subsidieert groepen en initiatieven die:

 

1. Vanuit een feministisch en/of vrouwenrechtelijk perspectief werken

Voorbeeld: Een groep werkt op het gebied van vrouwen en huisvesting en stelt in hun werk de specifieke ervaringen van vrouwen centraal. Hierdoor kan de groep spreken over hoe de barrières die vrouwen tegenkomen in het vinden van fatsoenlijke en betaalbare huisvesting anders zijn dan de barrières die mannen hierin tegenkomen. Bovendien hebben zij oog voor de uitdagingen van verschillende groepen vrouwen (bijvoorbeeld vrouwen uit landelijke en stedelijke gebieden) bij het vinden van huisvesting. Ze kunnen uitleggen hoe die uitdagingen verband houden met tot het economische beleid in hun land. De oplossingen die de groep aandraagt, integreren al deze elementen.

2. Zelf-geleid zijn door de vrouwen, meiden en/of transgenders  op wie zij zich richten

Voorbeeld: Binnen een groep die zich bezighoudt met transgenderrechten, zijn het transgenders die beslissingen nemen over het beleid en de activiteiten van de groep, en over hoe het geld besteed moet worden. De woordvoerder van de groep moet transgender zijn, net zoals degenen binnen die groep die een salaris ontvangen. Cis genders of mensen die geen transgenders zijn kunnen in verschillende capaciteiten werkzaam zijn voor de groep, maar ze zijn niet degenen die de groep leiden.

3. Als missie de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden en/of transgenders hebben, en niet  slechts als de focus van één van hun programma’s

Voorbeeld: Een groep die pleit voor toegang van meiden tot diensten op het gebied van reproductieve gezondheid en waar de missie van luidt: ervoor zorgen dat meiden van hun seksuele en reproductieve rechten kunnen genieten.

4. Zich hard maken voor structurele en fundamentele verandering

Voorbeeld: Een inheemse vrouwengroep biedt gezondheidszorg aan inheemse vrouwen om op korte termijn te voorzien in hun directe behoeftes. De groep werkt ook aan het doorbreken van fundamentele obstakels die de toegang tot zulke diensten belemmeren. Zo zorgen ze ervoor dat andere inheemse vrouwen die de groep niet kan bereiken op de lange termijn ook van deze diensten gebruik zullen kunnen maken.

5. De nadruk leggen op omstreden en onderbelichte onderwerpen

Voorbeeld: in een omgeving waar overheden en Ngo’s veel investeren in de aanpak van HIV/Aids bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, organiseert een groep postmenopauzale vrouwen met HIV/Aids zich. In een context waarin zij als groep niet belangrijk of urgent gevonden worden, komen zij op voor hun rechten en zorgen zij dat ze gehoord worden.

Mama Cash geeft prioriteit aan het financieren van groepen en initiatieven die:

Een jaarlijks budget hebben van minder dan 200.000 euro

 Mama Cash werkt soms samen met grotere groepen door middel van ons Begeleidingsportfolio (voorheen ons Strategisch Partnerschapsportfolio), maar ze geeft geen prioriteit aan het financieel ondersteunen van deze groepen via de thematische portfolio’s (Lichaam, Geld en/of Stem).

Bekijk hier voorbeelden van de soort groepen die Mama Cash steunt >>

B. Wie & wat subsidieert Mama Cash?

Mama Cash subsidieert groepen in de meeste landen van de wereld. Ondanks grote verschillend in context, zijn de belangen van bepaalde groepen vrouwen, meiden en transgenders in de meeste maatschappijen (en sociale bewegingen) onderbelicht en/of omstreden. Dit zijn de groepen die Mama Cash meestal subsidieert.

Mama Cash legt de focus op 3 brede thema’s – Lichaam, Geld en Stem – en we subsidiëren groepen wiens werk binnen deze thema’s vallen (voor meer informatie, kijk hier)

Mama Cash geeft bijvoorbeeld subsidies aan groepen die werken op het gebied van:

 • Gedwongen sterilisatie van vrouwen met HIV/ Aids
 • Het uitsluiten van inheemse vrouwen van de besluitvorming over hun land
 • Arbeidsrechten van vrouwen en transgenders die huishoudelijk, industrieel of sekswerk verrichten
 • Recht op water, voedsel en een schone, veilige en gezonde omgeving
 • Het aan de kaak stellen van juridische en sociale discriminatie van lesbische en biseksuele vrouwen, of van migranten- en vluchtelingenvrouwen
 • Seksuele rechten van vrouwen, meiden en transgenders met een handicap
 • Zeggenschap van meiden en oudere vrouwen (65plus) over hun levens (onderwijs, gezondheid en relaties)
 • Politieke en publieke deelname van vrouwen, meiden en transgenders uit etnische of religieuze minderheden

Deze lijst is slechts indicatief. Mama Cash staat open voor het steunen van groepen die zich bezighouden met andere onderwerpen die relevant zijn voor hun context maar die hierboven niet genoemd worden, mits ze voldoen aan onze criteria

C. Wie & wat subsidieert Mama Cash niet?

1. groepen wiens missie en focus niet primair gericht is op het verbeteren van de rechten van vrouwen, meiden of transgenders

2. groepen wiens werk gericht is op het verbeteren van de levens van individuele vrouwen, meiden en/of transgenders zonder de omstandigheden die aanleiding geven tot onrecht fundamenteel aan te pakken

3. groepen die actief de rechten van bepaalde vrouwen, meiden en transgenders ontkennen, op basis van wie ze zijn of van hun positie in de maatschappij.

4. groepen wiens primaire doel ontwikkelingswerk, humanitaire hulp, armoedebestrijding of liefdadigheid is, zoals:

 • activiteiten gericht op het genereren van inkomen en kredietprogramma’s
 • (in)formeel onderwijs, alfabetisering en traditionele vaardigheidstraining
 • sociale voorzieningen, juridische dienstverlening en/of reguliere gezondheidszorg

5. groepen die door mannen worden geleid (uitzondering: groepen geleid door transmannen)

6. groepen in de Verenigde Staten en Canada

7. groepen in het Noorden die hun activiteiten uitvoeren in, of leidend zijn in samenwerkingen met, organisaties in het  Zuiden en  Oosten

8. groepen die zijn opgericht door, of structureel of economisch afhankelijk zijn van, politieke partijen, overheidsinstellingen, of religieuze instellingen

9. zakelijke ondernemingen

10. individuen

11. academisch onderzoek of studiebeurzen

12. losstaande reissubsidies (kosten voor reizen kunnen echter wel onderdeel zijn van bredere subsidieaanvragen, mits ze in lijn zijn met de missie en strategieën van de groep)

Bekijk hier voorbeelden van de soort groepen die Mama Cash steunt >>